Център за междуетнически диалог и толерантност "Aмалипе"

преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора

Кои сме ние

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции. Център "Амалипе" е член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (от началото на Съвета през 2006 година и играе активна роля в работата на двата съвета. Организацията е член на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства: структура на Министерството на образованието, младежта и науката, която реализира дейностите по интеграцията на ромите в областта на образованието. Председателят на организацията, Деян Колев, е избран за представител на ромските НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Център "Амалипе" е и единствената одобрена ромска неправителствена организация със статут на наблюдател в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. Организацията е единствената неправителствена организация в България, която участва в работата на Европейската ромска  платформа.