Център за междуетнически диалог и толерантност "Aмалипе"

преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора

Резултати от социологическо проучване, представително за младежите в 6 административни области в България

Настоящият доклад съдържа статистически анализ и коментари на  данните от социологическо изследване, представително за младежите в 6 административни области в България, проведено през месец юни 2013 г. Докладът представя изследване на стереотипите за седем етнически групи, живеещи в страната, както и социалните дистанции към шест етнически малцинствени групи. Данните показват поддържане на значими социални дистанции и съществуване на силно изразени негативни стереотипи към ромите и към новите емигрантски общности (араби и китайци). Където е възможно, в доклада е предложена съпоставка с актуални данни от национално представителни изследвания, така че да се откроят разликите в нагласите на целевата група и целевите области в рамките на контекста на общественото мнение на национално ниво.

Докладът изследва привидно вторични по отношение на предмета теми като свободното време на младежите, медийното потребление, гражданската активност и нагласите за участие в обществени дейности. Целта на този тип данни е екипът на проекта да може добре да таргетира своята работа спрямо специфичните характеристики на целевите групи по проекта.

Основният извод от изследването е, че съществуват три порочни кръга от взаимовръзки между социални дистанции и негативни стереотипи за ромите. Тези връзки могат да бъдат разкъсани или поне отслабени с подходящи дейности, които осигуряват възможност за лични контакти между младежите от различните етнически групи в страната.


Резюме на изследването може да прочетете тук.