Център за междуетнически диалог и толерантност "Aмалипе"

преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора

Партньори

antigone logo enГърция – ANTIGONE – Информационен и Документационен Център за Расизъм, Екология, Мир и Ненасилие е неправителствена организация, основана през 1993г. Цел на организацията е промотиране на равни възможности за всички, без дискриминация основана на пол, раса, етнически и национален произход, социално/ икономическо ниво и ниво на образование, увреждания, възраст, религия и т.н. Чрез своите дейности, които се основават на солидарност и активно участие, ANTIGONE цели повишаване на информираността и чувствителността на обществото по въпросите на недискриминацията, правата на човека, екологията, ненасилието и между културния диалог. http://www.antigone.gr/en/home/

 

Logo CRISS english

 

Румъния – Romani Criss – Ромският Център за Социална Интервенция и Проучвания –Romani CRISS е неправителствена организация основана на 4-ти април 1993 година, която защитава и насърчава правата на ромите в Румъния, чрез предоставяне на правна помощ в случаи на злоупотреба. Организацията работи за преодоляване на дискриминацията спрямо ромите във всички области на обществения живот, включително и в областта на образованието, заетостта, жилищното настаняване и здравеопазването. http://www.romanicriss.org/en/

 

 

 

 dartke - col-logo

Унгария – DARTKE – Асоциация за Социални Проучвания Региона на Великите Южни Равнини.  http://www.dartke.hu/